วันนี้ตรงกับ..  Website counter
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร-กิจกรรม
บริการภาพถ่าย วิดีโอ ซอฟต์แวร์
ให้ความรู้ แก่ผู้สนใจทั่วไป
เราคือผู้ผลิตและผู้เผยแพร่
สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
   
     
 
   
  วรเมธ บุญสนิท
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
 
   
  มานะ บุญกัณฑ์  
   
  ราตรี ทองแย้ม  
   
  จิราภัทร วารินทร์  
   

ชดาษา สันถวะสกุล

   
  กิติญา มุขสมบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ...แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี...
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ-โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น.คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทความรู้รักสามัคคีและแนวนโยบายของรัฐ”

วันแม่แห่งชาติ - วันที่ 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันแม่แห่งชาติ - วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ( 2 )
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันภาษาไทยแห่งชาติ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะครู - นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559
เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีปัจฉิมนิเทศ เทาแดง รุ่น 51
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ เทาแดง รุ่น 51 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายพักแรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3
เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางดวงเดือน กุแก้ว หัวหน้าระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เดินทางเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558

วันครูแห่งชาติ - วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”ณ ศูนย์โอทอป

กีฬาสี เทา-แดง - 2558
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2558

เกษียณวารานุสรณ์...มุทิตาจิตกับพี่ ๆ ที่ครบวาระ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เนื่องในวาระอายุครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี จำนวน 8 ท่าน

มุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย
 นายศรีชัย เรือนเงิน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย ในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558

พาเที่ยวชม งานออกพรรษาไหลเรือไฟ - นครพนม
ภาพชุดนี้ จะพา เที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทัศนศึกษาเชียงใหม่ - 24 เมษายน 2555 .. เก่ามาก ๆ
คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทัศนศึกษาเชียงคาน - 25 กรกฏาคม 2556 .. เก่ามาก
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการทำวิจัยในโรงเรียน โดยมีนายเกษมสุข เพชรดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี แล้วทัศนศึกษานอกสถามที่ ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย

คล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 58 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ที่ 2 วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558
มหกรรม กีฬาไทรเงินเกมส์ '51 เก็บตก กีฬาไทรเงินเกมส์  '51 Merry Christmas - 24 ธ.ค. 2557
 

 

 

27/9 ถ.เทศบาล2 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 :: Phibun Computer Center :: Phibunmangsahan School.