วันนี้ตรงกับ..  Website counter
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร-กิจกรรม
บริการภาพถ่าย วิดีโอ ซอฟต์แวร์
ให้ความรู้ แก่ผู้สนใจทั่วไป
เราคือผู้ผลิตและผู้เผยแพร่
สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
   
     
  เกษมสุข เพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
  วรเมธ บุญสนิท
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
 
   
  มานะ บุญกัณฑ์  
   
  ราตรี ทองแย้ม  
   
  จิราภัทร วารินทร์  
   

ชดาษา สันถวะสกุล

   
  กิติญา มุขสมบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ...แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี...
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ-โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น.คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทความรู้รักสามัคคีและแนวนโยบายของรัฐ”

วันแม่แห่งชาติ - วันที่ 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันแม่แห่งชาติ - วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ( 2 )
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันภาษาไทยแห่งชาติ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะครู - นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559
เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีปัจฉิมนิเทศ เทาแดง รุ่น 51
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ เทาแดง รุ่น 51 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายพักแรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3
เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางดวงเดือน กุแก้ว หัวหน้าระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เดินทางเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558

วันครูแห่งชาติ - วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”ณ ศูนย์โอทอป

กีฬาสี เทา-แดง - 2558
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2558

เกษียณวารานุสรณ์...มุทิตาจิตกับพี่ ๆ ที่ครบวาระ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เนื่องในวาระอายุครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี จำนวน 8 ท่าน

มุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย
 นายศรีชัย เรือนเงิน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย ในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558

พาเที่ยวชม งานออกพรรษาไหลเรือไฟ - นครพนม
ภาพชุดนี้ จะพา เที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทัศนศึกษาเชียงใหม่ - 24 เมษายน 2555 .. เก่ามาก ๆ
คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทัศนศึกษาเชียงคาน - 25 กรกฏาคม 2556 .. เก่ามาก
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการทำวิจัยในโรงเรียน โดยมีนายเกษมสุข เพชรดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี แล้วทัศนศึกษานอกสถามที่ ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย

คล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 58 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ที่ 2 วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558
มหกรรม กีฬาไทรเงินเกมส์ '51 เก็บตก กีฬาไทรเงินเกมส์  '51 Merry Christmas - 24 ธ.ค. 2557
 

 

 

27/9 ถ.เทศบาล2 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 :: Phibun Computer Center :: Phibunmangsahan School.